Categorieën
Nieuws Vind je Gids | Contact

Cadeautje? Geef eens een bosbad

Het leukste cadeautje van de herfst: een diep gevoelde wandeling in de natuur. dat gun je iedereen!

Hoe werkt het?

Bestel de voucher bij ons en laat hem of naar jezelf of naar je vriend/vriendin opsturen.

Vul de gegevens in op het formulier en je ontvangt de factuur. Zodra je betaald hebt sturen we de voucher per post naar je toe.

En een cadeautje van ons…

Omdat dit ene nieuwe actie is van Bosbadderen betaal je alleen het bosbad zelf en nemen wij verzend en administratiekosten voor onze rekening.

Categorieën
Vind je Gids | Contact

Privacy en bescherming persoonsgegevens

100%Feldkamp / Bosbadderen/ Forest Bathing in Nederland  verwerkt, gebruikt en bewaart persoonsgegevens. In dit privacy-statement willen we je informeren over de manier waarop we dat doen.

Privacywetgeving

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht gegaan. Deze privacywet, die in de hele Europese Unie geldt, bepaalt onder meer hoe persoonsgegevens bewaard en beschermd moeten worden. De regels kunnen er hier op nageslagen worden.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets zeggen over wie je bent. Zoals je naam, (emailadres, telefoonnummer en leeftijd, maar ook je BSN-nummer of je geboorteplek. Wanneer anderen over deze gegevens beschikken, verplicht de wet hen daar zorgvuldig mee om te gaan.

Van wie verwerkt 100%Feldkamp / Bosbadderen/ Forest Bathing in Nederland  persoonsgegevens?

  1. Relevante medewerkers bij partners. Partners zijn bedrijven, scholen en instellingen die 100%Feldkamp / Bosbadderen/ Forest Bathing in Nederland  ondersteunen. Gegevens worden opgeslagen in een beveiligde omgeving.
  2. Vrijwilligers. Zij geven trainingen, zijn mentor of begeleiden kinderen tijdens projecten. Gegevens worden opgeslagen in een beveiligde omgeving.
  3. Geïnteresseerden. Hierbij gaat het om mensen die via onze website interesse hebben getoond in het werk van 100%Feldkamp / Bosbadderen/ Forest Bathing in Nederland  en die een contact formulier hebben ingevuld. Gegevens worden opgeslagen in een beveiligde omgeving.
  4. Overige contactpersonen. Het gaat daarbij onder meer, maar niet uitsluitend, om personen die bij fondsen, gemeenten en leveranciers werken.

En met welk doel?

We slaan persoonsgegevens voornamelijk op om de organisatie van onze projecten mogelijk te maken. Zonder communicatie met partners, vrijwilligers, scholen, gemeenten, fondsen en andere belanghebbenden zou 100%Feldkamp / Bosbadderen/ Forest Bathing in Nederland  haar werk niet kunnen doen. Concreet: we gebruiken namen, e mailadressen en telefoonnummers om contact te onderhouden over lopende en nieuwe projecten en over zaken die te maken hebben met contributie en administratie.

Daarnaast gebruiken we persoonsgegevens voor promotie- en marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld voor onze (online) campagnes, die we voeren om de zichtbaarheid van 100%Feldkamp / Bosbadderen/ Forest Bathing in Nederland  te vergroten en de interesse van potentiële partners te wekken. Wil je hiervoor niet benaderd worden? Dat kun je aangeven door onderaan betreffende mails op ‘uitschrijven’ te klikken.

Daarnaast gebruiken we persoonsgegevens om te zien hoe de organisatie ervoor staat: we kunnen bijvoorbeeld zien hoeveel partners en vrijwilligers we hebben in welke sectoren en of het aantal geïnteresseerden groeit.

Wie is hier binnen 100%Feldkamp / Bosbadderen/ Forest Bathing in Nederland  verantwoordelijk voor?

De operationeel projectleider.

Wie kan mijn persoonsgegevens inzien?

100%Feldkamp / Bosbadderen/ Forest Bathing in Nederland  -medewerkers die betrokken zijn bij de uitvoering van de projecten.

Worden mijn persoonsgegevens uitgewisseld met andere organisaties?

In sommige gevallen worden persoonsgegevens uitgewisseld. Een aanbieder die in opdracht van 100%Feldkamp / Bosbadderen/ Forest Bathing in Nederland  een excursie verzorgd,  ontvangt in sommige gevallen bijvoorbeeld de voor- en achternamen van deelnemers, zodat zij weten wie ze zullen rondleiden. En voorafgaand aan een project met scholen krijgen vrijwilligers, aanbieders en transporteurs de contactgegevens van betrokken partners, zodat ze contact met hen kunnen opnemen bij verhindering.

Er worden nooit persoonsgegevens uitgewisseld aan partijen die daar geen direct, praktisch belang bij hebben. aanbieders/vrijwilligers die persoonsgegevens  ontvangen, wordt gevraagd die na afsluiting van het project te vernietigen.

Kan ik controleren welke informatie 100%Feldkamp / Bosbadderen/ Forest Bathing in Nederland  over mij bewaart?

Ja, dat kan. Als je wil weten welke informatie 100%Feldkamp / Bosbadderen/ Forest Bathing in Nederland  over jou bewaart, kan je contact met ons opnemen via info@destaduit.nl

Kan ik informatie laten aanpassen?

Ja, dat kan. Als informatie niet klopt of als je niet wil dat bepaalde persoonlijke informatie wordt opgeslagen, kun je dat aangeven via info@destaduit.nl. Voor uitvoering van onze projecten is de opgave van tenminste naam, mailadres, telefoonnummer echter noodzakelijk.

Kan ik me uitschrijven of mijn gegevens laten verwijderen?

Ja, dat kan. Mensen die actief zijn voor 100%Feldkamp / Bosbadderen/ Forest Bathing in Nederland  , bijvoorbeeld als vrijwilliger of partner, ontvangen (automatische) serviceberichten, zoals een bevestiging van inschrijving of een reminder voor een excursie. Uitschrijving hiervan is mogelijk door een mail te sturen naar info@destaduit.nl. De gegevens worden dan verwijderd. Dat betekent echter dat deelname aan onze projecten niet meer mogelijk is.

Wie mails krijgt over acties van 100%Feldkamp / Bosbadderen/ Forest Bathing in Nederland  , of wie onze nieuwsbrief ontvangt, kan zich daarvoor te allen tijde afmelden. Deze optie staat altijd onderaan de mail vermeld. Het is ook mogelijk aan te geven dat berichten die betrekking hebben op promotie en marketing niet verstuurd mogen worden. Daarvoor kan een mail worden gestuurd naar info@destaduit.nl.

Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

Persoonsgegevens worden maximaal twee jaar bewaard na het moment van het laatste contact.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Vragen over ons privacy beleid kunnen worden gesteld via info@destaduit.nl. Vrijwilligers en partners van 100%Feldkamp / Bosbadderen/ Forest Bathing in Nederland  kunnen terecht bij hun vaste contactpersoon.

Wijzigingen privacy beleid

100%Feldkamp / Bosbadderen/ Forest Bathing in Nederland  behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Eventuele wijzigingen zullen we vermelden in dit document.

Disclaimer

De inhoud van de website is met grote zorg samengesteld. Hoewel 100%Feldkamp / Bosbadderen/ Forest Bathing in Nederland probeert om juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, vertrekt 100%Feldkamp / Bosbadderen/ Forest Bathing in Nederland  expliciet noch impliciet enige garantie dat de aangeboden informatie juist, volledig en actueel is.

Cookies

100%Feldkamp / Bosbadderen/ Forest Bathing in Nederland  is wettelijk verplicht bezoekers van de website te informeren over cookiegebruik. 100%Feldkamp / Bosbadderen/ Forest Bathing in Nederland  maakt gebruik van functionele cookies en cookies voor het beheer van webstatistieken en social media. De cookies bewaren geen persoonsgegevens en zijn niet aan een individu te koppelen.

Categorieën
Vind je Gids | Contact

Gezond 010 over bosbadderen

In Japan worden er speciale bossen voor aangewezen. In Schotland en Duitsland is het op recept verkrijgbaar. En ook in Nederland wordt het steeds bekender: bosbadderen. ‘Binnen een uur zakt de bloeddruk, vloeit de spanning weg en verdwijnt stress.’ Nee, met zwemmen heeft het niks te ….. lees verder

Categorieën
Vind je Gids | Contact

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities van de algemene voorwaarden
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
A. Activiteiten: alle programma’s, tours, rondleidingen en events welke door Forest Bathing Academy c.q. Bosbadderen worden georganiseerd.
B. Opdrachtgever: alle bedrijven, consumenten en andere participanten, die gebruik maken van de diensten van Forest Bathing Academy  c.q. Bosbadderen
C. Deelnemer: iedereen die actief en passief deelneemt aan een door Forest Bathing Academy  c.q. Bosbadderen georganiseerde activiteit.
D. Leverancier: degene, niet zijnde opdrachtgever, die goederen, diensten, of andere op geld waardeerbare prestaties aan Forest Bathing Academy c.q. Bosbadderen levert.
E. De directie: zij die als directeuren van 100%Feldkamp en Forest Bathing Academy staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 56485239.
F. Wederpartij: zowel opdrachtgever, deelnemer als leverancier.

Artikel 2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Forest Bathing Academy  c.q. Bosbadderenen een wederpartij waarop Forest Bathing Academy  c.q. Bosbadderen deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

Artikel 3 Offertes
1. Aan de hand van de wensen en/ of doelstellingen van de opdrachtgever c.q. deelnemer worden ten hoogste twee programmavoorstellen opgemaakt, bevattende: prijsindicaties, programmabeschrijvingen en een tijdsindeling; deze programmavoorstellen worden als offerte naar de klant verzonden.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst
Aanmelding en/ of bevestiging voor een door Forest Bathing Academy  c.q. Bosbadderen georganiseerde activiteit gebeurt schriftelijk. Men kan zich zowel per mail als via internet voor een activiteit aanmelden c.q. deze bevestigen. Wanneer bevestiging per mail of via internet plaatsvindt, zijn deze algemene voorwaarden ook van toepassing op de afgesloten schriftelijke overeenkomst.

Artikel 5 Wetenschap van risico
Opdrachtgever c.q. deelnemer, die de bevestiging van de overeenkomst heeft ondertekend (of per mail dan wel via internet heeft bevestigd) verklaart; kennis te hebben genomen van de eventuele moeilijkheidsgraad, zwaarte en risico’s van de activiteiten waaraan alle deelnemers gaan deelnemen, alle relevante medische en/ of conditionele bijzonderheden van alle deelnemers voor wie deze overeenkomst is afgesloten aan Forest Bathing Academy  c.q. Bosbadderen te hebben gemeld, en de deelnemers wat betreft de gezondheid en conditie in staat te achten aan de activiteiten deel te nemen zonder daarbij zichzelf of anderen in gevaar te brengen.

Artikel 6 Wijziging van de overeenkomst
1. De directie mag de overeenkomst c.q. bevestiging wijzigen wegens gewichtige, de wederpartij onverwijld meegedeelde, omstandigheden.
2. De directie mag tot vijf dagen voor de aanvang van de activiteit de prijs hiervan verhogen in verband met wijzigingen ten gevolge van inhuur, locatiehuur, vervoerkosten, de verschuldigde heffingen of de toepasselijke wisselkoersen.
3. Forest Bathing Academy c.q. Bosbadderen houdt zich het recht voor om de deelnemersprijs aan te passen in geval van tussentijdse wijzigingen in de groepsgrootte. De toegestane wijziging in deelnemersaantal, zonder consequentie voor de arrangementsprijs, bedraagt 10%.
4. Wijziging in groepsgrootte dient schriftelijk, uiterlijk 3 werkdagen voor aanvang te worden gemeld. Bepalend is de datum waarop Forest Bathing Academy  c.q. Bosbadderen het wijzigingsbericht ontvangt. Bathing Academy  c.q. Bosbadderen zich het recht voor wijzigingskosten in rekening te brengen.

Artikel 7 Volmachten
1. Enkel en alleen de directie – hetzij persoonlijk hetzij bij schriftelijke volmacht aan een van de medewerkers van Forest Bathing Academy  c.q. Bosbadderen – is bevoegd om in een overeenkomst bedingen op te nemen die afwijken van deze algemene voorwaarden.
2. Degene, die namens de wederpartij optreedt, wordt verondersteld daartoe door de wederpartij gemachtigd te zijn.
3. Bij bevestiging van een activiteit bij Forest Bathing Academy  c.q. Bosbadderen wordt aangenomen dat het bestuur van het deelnemende bedrijf, vereniging of instelling en de contactpersoon zich akkoord verklaren met de algemene voorwaarden, zoals hier beschreven.

Artikel 8 Hoofdelijke aansprakelijkheid
Degene die de activiteit boekt namens andere deelnemers, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle anderen die hij aanmeldt.

Artikel 9 Schade
1. Kosten voortkomend uit de schade en/ of vernielingen aangericht door deelnemers zullen, voor zover niet op de dader(s) zelf te verhalen, door de opdrachtgever c.q. deelnemer betaald worden.
2. Wanneer een deelnemer overlast bezorgt, zodanig dat de relatie tussen Forest Bathing Academy  en de eigenaren van de locatie en/ of de leverancier ernstig wordt geschaad, kan de betreffende deelnemer van deelname worden uitgesloten. Eventuele hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de betreffende deelnemer.

Artikel 10 Begeleiding
1. De deelnemers van de groep die een activiteit met Forest Bathing Academy  c.q. Bosbadderen zijn overeengekomen, zijn verplicht gedurende het gehele programma de aanwijzingen van de leiding (van zowel Forest Bathing Academy  c.q. Bosbadderen alsook door ingehuurde leveranciers) op te volgen wanneer deze aanwijzingen noodzakelijk zijn om een goede en veilige voortgang van de activiteit te kunnen waarborgen.
2. Wanneer tijdens de activiteit blijkt dat een deelnemer zich aan wangedrag schuldig maakt of op overige wijze hinder of overlast oplevert of kan opleveren, kan de deelnemer van verdere deelname worden uitgesloten. Eventuele hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de betreffende deelnemer.

Artikel 11 Betaling, rente en incassokosten
1. Betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum of betaalverzoek – tenzij anders is overeengekomen – door middel van een wettig betaalmiddel aan de gids of door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar het bank- of gironummer ten name van 100%Feldkamp, eigenaar van Forest Bathing Academy te Rotterdam.
2. 100%Feldkamp c.q. Forest Bathing Academy is gerechtigd aan de opdrachtgever c.q. deelnemer een voorschot van het totaalbedrag te vragen. Het voorschot zal overeenkomen met 75% a 100% van het totaalbedrag. Het voorschot dient te worden betaald binnen 14 dagen na factuurdatum, en dient in ieder geval voor aanvang van de activiteit op de bank- of girorekening van 100%Feldkamp te zijn binnengekomen.
3. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever c.q. deelnemer in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van verzuim over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand.
4. Voorts is de opdrachtgever c.q. deelnemer gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten gelijk aan tenminste 15 % van het gevorderde, tenzij dit bedrag onbillijk is.
5. Variabele kosten, zoals extra catering, extra activiteiten, transportkosten, consumpties e.d. welke genuttigd worden tijdens alle activiteiten worden – tenzij anders overeengekomen – achteraf aan de opdrachtgever doorberekend.
6. Forest Bathing Academy c.q. Bosbadderen is gerechtigd van deze annulerings-/ betalingsvoorwaarden af te wijken.

Artikel 12 Annulering
1. Annulering dient te allen tijde schriftelijk en (bij voorkeur) aangetekend te geschieden. Datum poststempel wordt gehanteerd voor de berekening van de annuleringstermijn.
2. Indien een overeenkomst wordt geannuleerd zijn voor iedere opdrachtgever c.q. deelnemer naast eventueel verschuldigde reserveringskosten tevens annuleringskosten verschuldigd. Bij annulering van een door Forest Bathing Academy  c.q. Bosbadderen georganiseerde activiteit zal Forest Bathing Academy  c.q. Bosbadderen de volgende kosten in rekening brengen:
a. bij annulering tot 4 weken (28 dagen) voor de overeengekomen aanvangsdatum van de activiteit: 35 % van de totale arrangementssom;
b. bij annulering vanaf 4 weken (28ste dag inclusief) tot 1 week (7 dagen) voor de overeengekomen aanvangsdatum van de activiteit: 85% van de totale arrangements som;
c. bij annulering binnen 1 week (7de dag inclusief) voor de overeengekomen aanvangsdatum van de activiteit: 100% van de arrangements som.
3. Mochten de werkelijke kosten van de zijde van Forest Bathing Academy  c.q. Bosbadderen ten gevolge van de annulering de in van dit artikel lid 3 genoemde annuleringskosten overstijgen, dan kunnen evenzeer de meerkosten in rekening gebracht worden.
4. Forest Bathing Academy  c.q. Bosbadderen behoudt zich het recht voor activiteiten te annuleren zonder dat Forest Bathing Academy  c.q. Bosbadderen zich op enigerlei wijze verplicht tot anders dan eventuele terugbetaling van reeds betaalde facturen.

Artikel 13 Aansprakelijkheid en overmacht
1. Indien de activiteit niet verloopt overeenkomstig de verwachting, die de opdrachtgever c.q. deelnemer op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben, is Forest Bathing Academy c.q. Bosbadderen gehouden eventuele schade te vergoeden, tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan Forest Bathing Academy c.q. Bosbadderen is toe te rekenen, noch aan de leverancier wiens hulp Forest Bathing Academy  c.q. Bosbadderen bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, omdat:
a. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is toe te rekenen aan de opdrachtgever c.q. deelnemer; of
b. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de in de activiteiten begrepen diensten is betrokken; of
c. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan een gebeurtenis die Forest Bathing Academy  c.q. Bosbadderen of degene van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen; of
d. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan overmacht als bedoeld in lid 2 van dit artikel.
2. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden. Onder overmacht wordt niet verstaan neerslag.

Artikel 14 Uitsluiting en beperkingen aansprakelijkheid
1. De aansprakelijkheid van Forest Bathing Academy  c.q. Bosbadderen voor andere schade dan veroorzaakt door dood of letsel van de opdrachtgever c.q. deelnemer is beperkt tot ten hoogste driemaal het factuurbedrag, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Forest Bathing Academy  c.q. Bosbadderen

2. Forest Bathing Academy  c.q. Bosbadderen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis- of annuleringsverzekering.
3. Forest Bathing Academy  c.q. Bosbadderen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade en/ of letsel ontstaan tijdens een programma waarbij een of meerdere deelnemers alcohol of drugs hebben genuttigd voorafgaand aan en/ of tijdens een activiteit. Toestemming van Forest Bathing Academy  c.q. Bosbadderen om alcohol te nuttigen voorafgaande en/ of tijdens een activiteit betekent geenszins dat Forest Bathing Academy  c.q. Bosbadderen hiermee aansprakelijkheid erkent bij ongevallen en/ of letsel.

Artikel 15 Klachten
1. Reclamaties met betrekking tot de door Forest Bathing Academy  c.q. Bosbadderen georganiseerde activiteiten dienen binnen 5 dagen na afloop van de activiteiten c.q. het programma schriftelijk per aangetekende post bij Forest Bathing Academy  c.q. Bosbadderen te worden ingediend.
2. Het indienen van reclamaties schort de betalingsverplichting van de factuur niet op.

Artikel 16 Geschilbeslechting
In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen wederpartij en Forest Bathing Academy  c.q. Bosbadderen in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam. Forest Bathing Academy  c.q. Bosbadderen blijft echter bevoegd de wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet, of het toepasselijke internationale verdrag, bevoegde rechter.

Artikel 17 Toepasselijk recht
Op iedere overeenkomst tussen Forest Bathing Academy  c.q. Bosbadderen en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 18 Auteursrecht, industrieel eigendom
1. Forest Bathing Academy  c.q. Bosbadderen behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Industriële of intellectuele eigendomsrechten van door Forest Bathing Academy  c.q. Bosbadderen  bedachte of tot stand gebrachte programma’s, opdrachten, ideeën, activiteiten zullen zonder verdere toestemming alleen Forest Bathing Academy  c.q. Bosbadderen toebehoren.

ALGEMENE VOORWAARDEN 100%Feldkamp, Forest Bathing Academy  c.q. Bosbadderen