Categorieën
Bosbaden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Bosbadderen en Forest bathing Academy /

Algemene voorwaarden gelden voor alle activiteiten van 100%Feldkamp c.q. Bosbadderen c.q Forest bathing Academy

Artikel 1. Definities van de algemene voorwaarden

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
A. Activiteiten: alle programma’s, tours, rondleidingen en events welke door Forest Bathing Academy c.q. Bosbadderen worden georganiseerd.
B. Opdrachtgever: alle bedrijven, consumenten en andere participanten, die gebruik maken van de diensten van Forest Bathing Academy  c.q. Bosbadderen
C. Deelnemer: iedereen die actief en passief deelneemt aan een door Forest Bathing Academy  c.q. Bosbadderen georganiseerde activiteit of opleiding.
D. Leverancier: degene, niet zijnde opdrachtgever, die goederen, diensten, of andere op geld waardeerbare prestaties aan Forest Bathing Academy c.q. Bosbadderen levert.
E. De directie: zij die als directeuren van 100%Feldkamp en Forest Bathing Academy staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 56485239.
F. Wederpartij: zowel opdrachtgever, deelnemer als leverancier.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden


Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Forest Bathing Academy c.q. Bosbadderen en een wederpartij waarop Forest Bathing Academy c.q. Bosbadderen deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

Artikel 3. Offertes

1. Aan de hand van de wensen en/ of doelstellingen van de opdrachtgever c.q. deelnemer worden ten hoogste twee programmavoorstellen opgemaakt, bevattende: prijsindicaties, programmabeschrijvingen en een tijdsindeling; deze programmavoorstellen worden als offerte naar de klant verzonden.

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst

Aanmelding en/ of bevestiging voor een door Forest Bathing Academy  c.q. Bosbadderen georganiseerde activiteit gebeurt schriftelijk. Men kan zich zowel per mail als via internet voor een activiteit aanmelden c.q. deze bevestigen. Wanneer bevestiging per mail of via internet plaatsvindt, zijn deze algemene voorwaarden ook van toepassing op de afgesloten schriftelijke overeenkomst.

Artikel 5. Wetenschap van risico

Opdrachtgever c.q. deelnemer, die de bevestiging van de overeenkomst heeft ondertekend (of per mail dan wel via internet heeft bevestigd) verklaart; kennis te hebben genomen van de eventuele moeilijkheidsgraad, zwaarte en risico’s van de activiteiten waaraan alle deelnemers gaan deelnemen, alle relevante medische en/ of conditionele bijzonderheden van alle deelnemers voor wie deze overeenkomst is afgesloten aan Forest Bathing Academy  c.q. Bosbadderen te hebben gemeld, en de deelnemers wat betreft de gezondheid en conditie in staat te achten aan de activiteiten deel te nemen zonder daarbij zichzelf of anderen in gevaar te brengen.

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst

1. De directie mag de overeenkomst c.q. bevestiging wijzigen wegens gewichtige, de wederpartij onverwijld meegedeelde, omstandigheden.
2. De directie mag tot vijf dagen voor de aanvang van de activiteit de prijs hiervan verhogen in verband met wijzigingen ten gevolge van inhuur, locatiehuur, vervoerkosten, de verschuldigde heffingen of de toepasselijke wisselkoersen.
3. Forest Bathing Academy c.q. Bosbadderen houdt zich het recht voor om de deelnemersprijs aan te passen in geval van tussentijdse wijzigingen in de groepsgrootte. De toegestane wijziging in deelnemersaantal, zonder consequentie voor de arrangementsprijs, bedraagt 10%.
4. Wijziging in groepsgrootte dient schriftelijk, uiterlijk 3 werkdagen voor aanvang te worden gemeld. Bepalend is de datum waarop Forest Bathing Academy c.q. Bosbadderen het wijzigingsbericht ontvangt. Bathing Academy c.q. Bosbadderen zich het recht voor wijzigingskosten in rekening te brengen.

5. De directie mag tot 2 dagen voor de aanvang van de activiteit ‘bosbaden voor open inschrijving’ deze afzeggen of verplaatsen mits het deelnemersaantal minder is dan zes personen.

6. Bij wijziging van arrangements datum door opdrachtgever houdt 100%Feldkamp c.q. Forest Bathing Nederland c.q. Bosbadderen zich het recht voor wijzigingskosten in rekening te brengen à 5% van de arrangementsprijs, met een minimum van € 50,00 exclusief BTW.

Artikel 7. Volmachten

1. Enkel en alleen de directie – hetzij persoonlijk hetzij bij schriftelijke volmacht aan een van de medewerkers van Forest Bathing Academy  c.q. Bosbadderen – is bevoegd om in een overeenkomst bedingen op te nemen die afwijken van deze algemene voorwaarden.
2. Degene, die namens de wederpartij optreedt, wordt verondersteld daartoe door de wederpartij gemachtigd te zijn.
3. Bij bevestiging van een activiteit bij Forest Bathing Academy  c.q. Bosbadderen wordt aangenomen dat het bestuur van het deelnemende bedrijf, vereniging of instelling en de contactpersoon zich akkoord verklaren met de algemene voorwaarden, zoals hier beschreven.

Artikel 8. Hoofdelijke aansprakelijkheid

Degene die de activiteit boekt namens andere deelnemers, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle anderen die hij aanmeldt.

Artikel 9. Schade

1. Kosten voortkomend uit de schade en/ of vernielingen aangericht door deelnemers zullen, voor zover niet op de dader(s) zelf te verhalen, door de opdrachtgever c.q. deelnemer betaald worden.
2. Wanneer een deelnemer overlast bezorgt, zodanig dat de relatie tussen Forest Bathing Academy  en de eigenaren van de locatie en/ of de leverancier ernstig wordt geschaad, kan de betreffende deelnemer van deelname worden uitgesloten. Eventuele hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de betreffende deelnemer.

Artikel 10. Begeleiding

1. Deelnemers en opdrachtgevers van Forest bathing Academy  c.q. Bosbadderen, zijn verplicht gedurende het gehele programma de aanwijzingen van de leiding (van zowel Forest Bathing Academy  c.q. Bosbadderen alsook door ingehuurde leveranciers) op te volgen wanneer deze aanwijzingen noodzakelijk zijn om een goede en veilige voortgang van de activiteit te kunnen waarborgen.
2. Wanneer tijdens de activiteit blijkt dat een deelnemer zich aan wangedrag schuldig maakt of op overige wijze hinder of overlast oplevert of kan opleveren, kan de deelnemer van verdere deelname worden uitgesloten. Eventuele hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de betreffende deelnemer.

Artikel 11. Betaling, rente en incassokosten

1. Betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum of betaalverzoek – tenzij anders is overeengekomen – door middel van een wettig betaalmiddel aan de gids of door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar het bank- of gironummer ten name van 100%Feldkamp, eigenaar van Forest Bathing Academy te Rotterdam.
2. 100%Feldkamp c.q. Forest Bathing Academy is gerechtigd aan de opdrachtgever c.q. deelnemer een voorschot van het totaalbedrag te vragen. Het voorschot zal overeenkomen met 75% a 100% van het totaalbedrag. Het voorschot dient te worden betaald binnen 14 dagen na factuurdatum, en dient in ieder geval voor aanvang van de activiteit op de bank- of girorekening van 100%Feldkamp te zijn binnengekomen.
3. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever c.q. deelnemer in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van verzuim over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand.
4. Voorts is de opdrachtgever c.q. deelnemer gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten gelijk aan tenminste 15 % van het gevorderde, tenzij dit bedrag onbillijk is.
5. Variabele kosten, zoals extra catering, extra activiteiten, transportkosten, consumpties e.d. welke genuttigd worden tijdens alle activiteiten worden – tenzij anders overeengekomen – achteraf aan de opdrachtgever doorberekend.

6. Afspraken met deelnemers aan de opleiding van ForestbathingAcademy over betaling in termijnen zijn bindend.

7.Forest Bathing Academy c.q. Bosbadderen is gerechtigd van deze annulerings-/ betalingsvoorwaarden af te wijken.

Artikel 12. Annulering

1. Annulering dient te allen tijde schriftelijk te geschieden.
2. Indien een overeenkomst wordt geannuleerd zijn voor iedere opdrachtgever c.q. deelnemer naast eventueel verschuldigde reserveringskosten tevens annuleringskosten verschuldigd. Bij annulering van een door Forest Bathing Academy  c.q. Bosbadderen georganiseerde activiteit zal Forest Bathing Academy  c.q. Bosbadderen de volgende kosten in rekening brengen:

  1. Bosbaden: a. bij annulering tot 4 weken (28 dagen) voor de overeengekomen aanvangsdatum van de activiteit: 35 % van de totale arrangementssom; b. bij annulering vanaf 4 weken (28ste dag inclusief) tot 1 week (7 dagen) voor de overeengekomen aanvangsdatum van de activiteit: 85% van de totale arrangements som; c. bij annulering binnen 1 week (7de dag inclusief) voor de overeengekomen aanvangsdatum van de activiteit: 100% van de arrangements som.
  2. Forest bathing Academy: a. bij annulering tot 24 weken voor de overeengekomen aanvangsdatum van de activiteit: 50 % van de totale arrangementssom; b. bij annulering vanaf 16 weken tot 4 weken voor de overeengekomen aanvangsdatum van de activiteit: 85% van de totale arrangements som; c. bij annulering binnen 4 weken voor de overeengekomen aanvangsdatum van de activiteit: 100% van de arrangements som.
  3. Overige producten: a. bij annulering tot 4 weken (28 dagen) voor de overeengekomen aanvangsdatum van de activiteit: 35 % van de totale arrangementssom; b. bij annulering vanaf 4 weken (28ste dag inclusief) tot 1 week (7 dagen) voor de overeengekomen aanvangsdatum van de activiteit: 85% van de totale arrangements som;
  4. c. bij annulering binnen 1 week (7de dag inclusief) voor de overeengekomen aanvangsdatum van de activiteit: 100% van de arrangements som.
  5. 3. Mochten de werkelijke kosten van de zijde van Forest Bathing Academy  c.q. Bosbadderen ten gevolge van de annulering de in van dit artikel lid 3 genoemde annuleringskosten overstijgen, dan kunnen evenzeer de meerkosten in rekening gebracht worden.
  6. 4. Forest Bathing Academy  c.q. Bosbadderen behoudt zich het recht voor activiteiten te annuleren zonder dat Forest Bathing Academy  c.q. Bosbadderen zich op enigerlei wijze verplicht tot anders dan eventuele terugbetaling van reeds betaalde facturen.

Artikel 13. Aansprakelijkheid en overmacht

1. Indien de activiteit niet verloopt overeenkomstig de verwachting, die de opdrachtgever c.q. deelnemer op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben, is Forest Bathing Academy c.q. Bosbadderen gehouden eventuele schade te vergoeden, tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan Forest Bathing Academy c.q. Bosbadderen is toe te rekenen, noch aan de leverancier wiens hulp Forest Bathing Academy  c.q. Bosbadderen bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, omdat:
a. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is toe te rekenen aan de opdrachtgever c.q. deelnemer; of
b. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de in de activiteiten begrepen diensten is betrokken; of
c. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan een gebeurtenis die Forest Bathing Academy  c.q. Bosbadderen of degene van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen; of
d. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan overmacht als bedoeld in lid 2 van dit artikel.
2. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden. Onder overmacht wordt niet verstaan neerslag.

Artikel 14. Uitsluiting en beperkingen aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van Forest Bathing Academy  c.q. Bosbadderen voor andere schade dan veroorzaakt door dood of letsel van de opdrachtgever c.q. deelnemer is beperkt tot ten hoogste driemaal het factuurbedrag, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Forest Bathing Academy  c.q. Bosbadderen

2. Forest Bathing Academy  c.q. Bosbadderen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis- of annuleringsverzekering.
3. Forest Bathing Academy  c.q. Bosbadderen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade en/ of letsel ontstaan tijdens een programma waarbij een of meerdere deelnemers alcohol of drugs hebben genuttigd voorafgaand aan en/ of tijdens een activiteit. Toestemming van Forest Bathing Academy  c.q. Bosbadderen om alcohol te nuttigen voorafgaande en/ of tijdens een activiteit betekent geenszins dat Forest Bathing Academy  c.q. Bosbadderen hiermee aansprakelijkheid erkent bij ongevallen en/ of letsel.

Artikel 15. Klachten

1. Reclamaties met betrekking tot de door Forest Bathing Academy  c.q. Bosbadderen georganiseerde activiteiten dienen binnen 5 dagen na afloop van de activiteiten c.q. het programma schriftelijk per aangetekende post bij Forest Bathing Academy  c.q. Bosbadderen te worden ingediend.
2. Het indienen van reclamaties schort de betalingsverplichting van de factuur niet op.

Artikel 16. Geschilbeslechting

In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen wederpartij en Forest Bathing Academy  c.q. Bosbadderen in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam. Forest Bathing Academy  c.q. Bosbadderen blijft echter bevoegd de wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet, of het toepasselijke internationale verdrag, bevoegde rechter.

Artikel 17. Toepasselijk recht

Op iedere overeenkomst tussen Forest Bathing Academy  c.q. Bosbadderen en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 18. Auteursrecht, intellectueel eigendom

1. Forest Bathing Academy  c.q. Bosbadderen behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Industriële of intellectuele eigendomsrechten van door Forest Bathing Academy  c.q. Bosbadderen  bedachte of tot stand gebrachte programma’s, opdrachten, ideeën, activiteiten zullen zonder verdere toestemming alleen Forest Bathing Academy  c.q. Bosbadderen toebehoren.

ALGEMENE VOORWAARDEN 100%Feldkamp, Forest Bathing Academy  c.q. Bosbadderen